^W górę strony
  
  
  
Get Adobe Flash player
   Plan dnia   
  Główne zadania       Zamierzenia dydaktyczne     Zajęcia dodatkowe     Aktualności   

 

"Muchomorki" i "Krasnale"
Grupa dzieci 6-letnich

 

 


Nauczyciele prowadzący w grupie Muchomorków:

mgr Aneta Kasprzyk
mgr Sylwia Przedwojewska

Nauczyciele prowadzący w grupie Krasnali:
mgr Elżbieta Musiał
mgr Agnieszka Słomka-Polewka
mgr Renata Pająk

Nauczyciele specjaliści w grupie Muchomorków:
mgr Aneta Bujak Duma

Nauczyciele specjaliści w grupie Krasnali:
mgr Ilona Ślęzak

Nauczyciel języka angielskiego w grupie Muchomorków i Krasnali:
mgr Małgorzata Błędzińska

Nauczyciel zajęć muzyczno-ruchowych w grupie Muchomorków i Krasnali:
mgr Anna Pawłowska

Nauczyciel religii w grupie Muchomorków i Krasnali:
mgr Józefa Zubka (s. Marcela)

Asystent osoby niepełnosprawnej:
Pani Paulina Sabat

Pomoc nauczyciela w grupie Muchomorków i Krasnali:
Pani Grażyna Osman


Oddział czynny w godz. 8:00 – 16:00

   Starszaki z grup „Krasnale” i „Muchomorki” swoją przygodę z przedszkolem rozpoczęły kilka lat temu i dobrze już znają wszystkie sale przedszkole oraz plac zabaw. Również w tym roku dwie grupy „Muchomorki” i „ Krasnale” dzielą jedną salę. Dzieci spędzają dużo czasu na wspólnych zabawach, jednak zajęcia dydaktyczne odbywają się w mniejszych szesnastoosobowych grupach. W grupie „Muchomorków” jest siedem dziewczynek i dziewięciu chłopców. Również w grupie „Krasnali” jest siedem dziewczynek i dziewięciu chłopców. Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego są objęte pomocą psychologiczno-pedagogiczną w ramach, której uczestniczą w zajęciach indywidualnych ze specjalistami: neurologopedą, fizjoterapeutą, terapeutą integracji sensorycznej, trenerem umiejętności społecznych, tyflopedagogiem, surdopedagogiem i pedagogiem. Starszaki utrzymują relacje z rówieśnikami i zawierają przyjaźnie, a jeśli zdarzają się małe problemy staramy się je wspólne rozwiązać. Przedszkolaki zawsze mogą liczyć na pomoc nauczycieli by czuć się w przedszkolu bezpiecznie. Rozwój dzieci wspomagany jest przez organizowanie ciekawych zajęć, spacerów, wycieczek oraz zabawy ruchowe w sali i na placu zabaw. Na co dzień szczególną uwagę przywiązujemy do zachowania bezpieczeństwa podczas zabaw, zgodnej zabawy, kulturalnego zachowania się w różnych sytuacjach. Dzieci uczestniczą w zajęciach dodatkowych: język angielski, religia, zajęcia muzyczno-ruchowe. „Muchomorki i Krasnale” pomagają sobie wzajemnie w napotykanych trudnościach oraz bawią się w życzliwej atmosferze. Nauczyciele serdecznie zachęcają rodziców do współpracy.

Plan dnia

6:30 - 8:00 Dzieci przebywają w oddziale III.
8:00 - 8:30 Zabawy swobodne dzieci w kącikach zainteresowań. Gry i zabawy stolikowe. Rozmowy indywidualne. Zabawy według zainteresowań z uwzględnieniem rozwoju procesów poznawczych.
8:30 - 8:45 Ćwiczenia poranne - zabawy ruchowe.
8:45 - 9:00 Czynności samoobsługowe - przygotowanie do śniadania (toaleta, mycie rąk).
9:00 - 9:20 Śniadanie.
9:20 - 9:30 Czynności  higieniczne i samoobsługowe (profilaktyka jamy ustnej – mycie zębów, toaleta, mycie rąk). 
9:30 - 10:00 Zajęcia dydaktyczne organizowane z całą grupą. Zabawy badawcze, integracyjne i inne.
10:00 - 10:15 Zabawy ruchowe.
10:15 - 10:45 Zajęcia dydaktyczne organizowane z całą grupą. Zabawy badawcze, integracyjne i inne. (w godz.  11:00 – 11:30 we wtorek i czwartek z uwagi na język angielski).
10:30 - 11:00 Język angielski (wtorek, czwartek).
10:45 - 11:45 Spacery, wycieczki. Udział dzieci w koncertach, spektaklach. Ćwiczenia w ogrodzie przedszkolnym.
11:45 - 12:00 Czynności samoobsługowe- przygotowanie do obiadu (toaleta, mycie rąk).
12:00 - 12:30 Obiad.
12:30 - 13:30 Gry dydaktyczne, zajęcia utrwalające zdobyte umiejętności. Zajęcia relaksacyjne, uspokajające (słuchanie cichej muzyki relaksacyjnej, utworów literackich), zabawy swobodne lub spacery.
12:30 - 13:00 Zajęcia muzyczno – ruchowe (piątek).
13:30 - 14:00 Religia (poniedziałek, środa).

13:30 - 13:45

Czynności samoobsługowe - przygotowanie do podwieczorku (toaleta, mycie rąk,).
13:45 - 14:00 Podwieczorek.
14:00 - 16:00 Gry i zabawy dydaktyczne. Słuchanie utworów literackich, nagrań płytowych i magnetofonowych. Rozmowy indywidualne. Zabawy inicjowane przez nauczyciela lub według zainteresowań dzieci. Praca zespołowa lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, stymulująco- kompensacyjnym i wychowawczym. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym.
16:00 - 16:30 Dzieci przebywają w oddziale III.

Główne zadania

Głównym zadaniem w pracy dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczej jest:

  • zapewnienie dzieciom wszechstronnego rozwoju i przygotowanie do codziennego życia,
  • budzenie wrażliwości emocjonalnej, empatii, tolerancji, szacunku i zrozumienia dla drugiego człowieka,
  • uwzględnianie indywidualnych potrzeb dziecka, troska o zapewnienie równych szans, umacnianie wiary we własne siły i możliwości osiągania sukcesu,
  • organizacja zajęć i zabaw zgodnie z ramowym rozkładem dnia z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka,
  • stworzenie dzieciom warunków pobytu zapewniających im: bezpieczeństwo, ochronę przed przemocą, ochronę i poszanowanie ich godności osobistej oraz życzliwe i podmiotowe traktowanie,
  • kształcenie i rozwijanie aktywności dziecka wobec siebie, innych ludzi, otaczającego świata,
  • troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych.

 

Zajęcia z podstawy programowej

W naszej grupie odbywają się także zajęcia finansowane przez Urząd Miasta Kielce. Są to:

  • Język angielski prowadzony jest w formie zabawy, w korelacji  ze wszystkimi obszarami edukacji. Dzieci uczą się  podstawowych zwrotów oraz oswajają z prawidłową wymową i akcentem. Podczas zajęć nauczyciel koncentruje się głównie na nauczaniu dwóch sprawności: słuchania i mówienia, wykorzystując w miarę możliwości, sytuacje z dnia codziennego;
  • Zajęcia muzyczno-ruchowe dają możliwość poznawania różnych instrumentów, nauki piosenek i śpiewu oraz uczestniczenia w zajęciach ruchowych i ćwiczeniach rytmicznych. Są świetną zabawą połączoną z rozwijaniem osobowości i pewności siebie u dzieci.

.

 
Zamierzenia dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńcze
Październik 2018

1. Idzie jesień... przez ogród i sad.
- dostrzeganie zmian zachodzących jesienią w sadzie;
- rozwijanie wrażliwości fonemowej, określanie miejsca samogłoski w słowie;
- odkrywanie litery o, O- małej i wielkiej, drukowanej i pisanej;
- wzbogacenie wiadomości na temat życia i zwyczajów wybranych zwierząt;
- rozwijanie wrażliwości: wzrokowej, węchowej, smakowej i dotykowej;
- rozwijanie umiejętności wnioskowania na podstawie obserwacji i doświadczeń;
- rozwijanie  spostrzegawczości wzrokowej i  wzbogacenie słownictwa czynnego;
- odkrywanie zapisu cyfrowego liczb: 1,2;
- rozpoznawanie i nazywanie warzyw i owoców oraz wykonanych z nich przetworów;
- rozwijanie właściwych nawyków żywieniowych.
2. Idzie jesień... do zwierząt.
- poszerzanie wiadomości na temat życia i sposobu przygotowywania się niektórych zwierząt dziko żyjących do zimy (zapadanie w sen zimowy);
- odkrywanie liter a, A- małej, wielkiej, drukowanej i pisanej;
- ćwiczenia analizy i syntezy słuchowej; utrwalanie kierunków, określanie położenia przedmiotów w przestrzeni;
- rozwijanie rozumowania przyczynowo- skutkowego;
- rozwijanie umiejętności wokalnych;
- rozwijanie umiejętności rachunkowych;
- odkrywanie zapisu cyfrowego liczby 3;
- poznawanie w zabawie właściwości wybranych produktów (orzechów);
- kształtowanie zdolności do uważnej obserwacji oraz umiejętności wyciągania wniosków dotyczących zaobserwowanych zjawisk;
- rozwijanie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo-ruchowej.
3. Co z czego otrzymujemy.
- rozwijanie umiejętności tworzenia słownego opisu postaci;
- odkrywanie liter m, M: małej i wielkiej, drukowanej i pisanej, utrwalanie znajomości poznanych liter;
- poznawanie pracy osób wykonujących wybrane zawody, dostrzeganie korzyści z ich pracy  dla społeczeństwa;
- zdobywanie informacji na temat wytwarzania produktów ze szkła, cukru i mleka;
- poznawanie właściwości fizycznych szkła, cukru i mleka;
- zapoznanie z różnymi rodzajami ziarna, pieczywa oraz z etapami produkcji chleba;
- rozwijanie rozumowania przyczynowo- skutkowego;
- poznawanie zastosowania węgla i wełny oraz właściwości fizycznych węgla i wełny;
- zapoznanie z figurą geometryczną – prostokątem;
- utrwalanie nazw liczebników porządkowych;
- rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej , sprawności manualnej i fizycznej.
4. Idzie jesień... z deszczem.
- dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie późną jesienią;
- utrwalanie prawidłowej artykulacji poszczególnych głosek i grup spółgłoskowych;
- rozwijanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słów o prostej budowie fonetycznej;
- rozpoznawanie i nazywanie małych liter i wielkich liter;
- poznawanie stanów skupienia wody i ich właściwości;
- wdrażanie do samodzielnego działania, badania rzeczywistości, wnioskowania;
- rozwijanie umiejętności poprawnej odmiany rzeczowników i układania rymów;
- rozwijanie umiejętności opisywania charakterystycznych cech za pomocą określeń przymiotnikowych;
- odkrywanie zapisu cyfrowego liczby 4;
- rozumienie konieczności dostosowania ubioru do warunków atmosferycznych;
- rozumienie informacji podawanych w postaci umownych znaków czy prognozie pogody oraz wykorzystanie ich podczas dokonywania wyboru odpowiedniej garderoby.


Piosenka do nauki
„Jesienna zagadka” (sł. i muz. K. Gowik)

Ref. Zagadkę zadam ci i powiedz mi , czy wiesz,
co jesienią robi wiewiórka, bocian oraz jeż.
Co jesienią robi wiewiórka, bocian oraz jeż.
1. Wiewiórka w dziupli przysiadła i liczy swe zapasy
bo zimą będzie je jadła, gdy śnieg pokryje lasy.
Czas jesieni wszystko zmieni, posmutnieje świat,
lecz zagadka rozwiązana!
Tak, tak, tak, tak, tak!
Ref.   Zagadkę…
2. Bociany mówią, że gniazdo nieczynne jest do wiosny,
bo lecą stąd do Afryki,
a każdy bocian radosny!
Czas jesieni wszystko zmieni, posmutnieje świat,
lecz zagadka rozwiązana!
Tak, tak, tak, tak, tak!
Ref.  Zagadkę...
3. A jeżyk, gruby jak piłka, podreptał, gdzie lasek rośnie,
zakopał się pośród liści i chrapie tak, śniąc o wiośnie.
Czas jesieni wszystko zmieni, posmutnieje świat,
lecz zagadka rozwiązana!
Tak, tak, tak, tak, tak!
Ref. Zagadkę…

Wiersz do nauki
„Ola w sadzie” I. Fabiszewskiej 

Poszła Ola do sadu z koszyczkiem po jabłka.
Sad ją piękne zachwycił, więc pod drzewem usiadła.
Zobaczyła jabłuszko, wziąć do ręki je chciała,
lecz tu nagle nad uchem osa jej zabrzęczała.
Przestraszyła się Ola, ręką lekko machnęła,
wzięła koszyk do ręki, pod jabłonią stanęła.
-Tyle jabłek dokoła… -powiedziała cichutko.
-To zostanie dla osy -  i pobiegła szybciutko.

 

 

Aktualności

 

 OGŁOSZENIE

Zapraszamy na konsultacje indywidualne z wychowawcami grup, które odbędą się w dniu 4.10.2018 r. w godz. 16.00- 17.00 w Muchomorkach z mgr Sylwią Przedwojewską i w Krasnalach z mgr Elżbietą Musiał.
Jednocześnie informujemy, że w tym czasie będzie możliwość rozmowy z Panią Jagodą Obarą – logopedą pracującą w naszym przedszkolu.

Zapraszamy

 

 

Przysmaki z sadu i ogrodu

Dzień Dyni

Na skrzyżowaniu

Sprzątanie Świata

Finansowy Elementarz

Dzień Mamy i Taty

Pomarańczowy Dzień

Wycieczka do Energetycznego Centrum Nauki w Kielcach

Konstytucja 3 Maja

Zabawy badawcze

 "Gwiazda Tenisa"

 "Smacznie, zdrowo, kolorowo"

 Konkurs na najpiękniejszą Marzannę

 Konkurs "Moja rada na odpada"

 Powitanie wiosny i "zielony dzień"

 Promujemy zdrowie

 Bajki migowe, badania słuchu

 Bajki z kliszy

 Konkurs "W krainie poezji"

 

TYDZIEŃ - CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM

WIZYTA STOMATOLOGA

 DZIEŃ ZDROWEJ PRZEKĄSKI

 DZIEŃ BACI I DZIADKA W DPS

BIAŁY DZIEŃ W PRZEDSZKOLU

WIGILIA

GÓRA GROSZA

KONKURS - ŁAŃCUCH CHOINKOWY

WIZYTA ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA

BARBÓRKA

SPOTKANIE Z INSTRUKTORAMI FAR

ANDRZEJKI

ROZWIJAMY SIĘ RUCHOWO

DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ PRAW DZIECKA

ROBIMY KOKTAJL OWOCOWY

WYJŚCIE NA CMENTARZ STARY

WYCIECZKA DO PASIEKI RODZINNEJ "MIODY NAPĘKOWSKIE"

CZEKOLADOWY DZIEŃ

ZDROWO - OWOCOWO

DZIEŃ CHŁOPAKA

 

I PO LESIE CHODZI JESIEŃ

Sprzątanie Świata

Dzień Przedszkolaka

Na skrzyżowaniu

Festyn

Pomarańczowy dzień

Ratownik

Konkurs taneczny

Siejemy nasiona

Tydzień Kultury Języka

Zielony Dzień

Spotkanie z Aktorem Teatru "Kubuś"

Goście z Fundacji "Szansa dla Niewidomych"

Odwiedziny pani Bibliotekarki

Vive Tauron Kielce

Nasza Pani Jadwiga

Walentynki

BIAŁY DZIEŃ W PRZEDSZKOLU

SPOTKANIE ZE STOMATOLOGAMI

Wigilia

 
Andrzejki

 
Prawa dziecka

 

 
SAŁATKA OWOCOWA

 
SPRZĄTANIE ZIEMI

 
ZAJĘCIA W GRUPACHWYCIECZKA DO LASU


WYJŚCIE NA SKRZYŻOWANIE


ZAJĘCIA GIMNASTYCZNE

WIGILIA

Spotkanie z instruktorami FAR

Pasowanie na Starszaka

Wycieczka do Parku Miejskiego im. Stanisława Staszica w Kielcach

"Zdrowo się odżywiamy, bo sałatki przyrządzamy"

DZIEŃ DZIECKA

DZIEŃ MAMY I TATY

ZAJĘCIA TANECZNE
Sfinansowane w ramach projektu współfinansowanego przez UE w ramach EFS


ZAJĘCIA PLASTYCZNE
Sfinansowane w ramach projektu współfinansowanego przez UE w ramach EFS

RELIGIA

ZAJĘCIA MUZYCZNO-RUCHOWE

DZIEŃ AKTYWNEJ REHABILITACJI W PRZEDSZKOLU

POMARAŃCZOWY DZIEŃ

 

Copyright © 2013. Przedszkole Samorządowe Nr 8 w Kielcach Rights Reserved.