^W górę strony
  
  
  
Get Adobe Flash player

Grupy integracyjne

Kronika Przedszkola

   Plan dnia   
  Główne zadania       Zamierzenia dydaktyczne     Zajęcia dodatkowe     Aktualności   

 

"Muchomorki" i "Krasnale"
Grupa dzieci 6-letnich

 

 


Nauczyciele prowadzący w grupie Muchomorków:

mgr Aneta Kasprzyk
mgr Sylwia Przedwojewska

Nauczyciele prowadzący w grupie Krasnali:
mgr Elżbieta Musiał
mgr Agnieszka Słomka-Polewka
mgr Renata Pająk

Nauczyciele specjaliści w grupie Muchomorków:
mgr Aneta Bujak Duma

Nauczyciele specjaliści w grupie Krasnali:
mgr Ilona Ślęzak

Nauczyciel języka angielskiego w grupie Muchomorków i Krasnali:
mgr Małgorzata Błędzińska

Nauczyciel zajęć muzyczno-ruchowych w grupie Muchomorków i Krasnali:
mgr Anna Pawłowska

Nauczyciel religii w grupie Muchomorków i Krasnali:
mgr Józefa Zubka (s. Marcela)

Asystent osoby niepełnosprawnej:
Pani Paulina Sabat

Pomoc nauczyciela w grupie Muchomorków i Krasnali:
Pani Grażyna Osman


Oddział czynny w godz. 8:00 – 16:00

   Starszaki z grup „Krasnale” i „Muchomorki” swoją przygodę z przedszkolem rozpoczęły kilka lat temu i dobrze już znają wszystkie sale przedszkole oraz plac zabaw. Również w tym roku dwie grupy „Muchomorki” i „ Krasnale” dzielą jedną salę. Dzieci spędzają dużo czasu na wspólnych zabawach, jednak zajęcia dydaktyczne odbywają się w mniejszych szesnastoosobowych grupach. W grupie „Muchomorków” jest siedem dziewczynek i dziewięciu chłopców. Również w grupie „Krasnali” jest siedem dziewczynek i dziewięciu chłopców. Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego są objęte pomocą psychologiczno-pedagogiczną w ramach, której uczestniczą w zajęciach indywidualnych ze specjalistami: neurologopedą, fizjoterapeutą, terapeutą integracji sensorycznej, trenerem umiejętności społecznych, tyflopedagogiem, surdopedagogiem i pedagogiem. Starszaki utrzymują relacje z rówieśnikami i zawierają przyjaźnie, a jeśli zdarzają się małe problemy staramy się je wspólne rozwiązać. Przedszkolaki zawsze mogą liczyć na pomoc nauczycieli by czuć się w przedszkolu bezpiecznie. Rozwój dzieci wspomagany jest przez organizowanie ciekawych zajęć, spacerów, wycieczek oraz zabawy ruchowe w sali i na placu zabaw. Na co dzień szczególną uwagę przywiązujemy do zachowania bezpieczeństwa podczas zabaw, zgodnej zabawy, kulturalnego zachowania się w różnych sytuacjach. Dzieci uczestniczą w zajęciach dodatkowych: język angielski, religia, zajęcia muzyczno-ruchowe. „Muchomorki i Krasnale” pomagają sobie wzajemnie w napotykanych trudnościach oraz bawią się w życzliwej atmosferze. Nauczyciele serdecznie zachęcają rodziców do współpracy.

Plan dnia

6:30 - 8:00 Dzieci przebywają w oddziale III.
8:00 - 8:30 Zabawy swobodne dzieci w kącikach zainteresowań. Gry i zabawy stolikowe. Rozmowy indywidualne. Zabawy według zainteresowań z uwzględnieniem rozwoju procesów poznawczych.
8:30 - 8:45 Ćwiczenia poranne - zabawy ruchowe.
8:45 - 9:00 Czynności samoobsługowe - przygotowanie do śniadania (toaleta, mycie rąk).
9:00 - 9:20 Śniadanie.
9:20 - 9:30 Czynności  higieniczne i samoobsługowe (profilaktyka jamy ustnej – mycie zębów, toaleta, mycie rąk). 
9:30 - 10:00 Zajęcia dydaktyczne organizowane z całą grupą. Zabawy badawcze, integracyjne i inne.
10:00 - 10:15 Zabawy ruchowe.
10:15 - 10:45 Zajęcia dydaktyczne organizowane z całą grupą. Zabawy badawcze, integracyjne i inne. (w godz.  11:00 – 11:30 we wtorek i czwartek z uwagi na język angielski).
10:30 - 11:00 Język angielski (wtorek, czwartek).
10:45 - 11:45 Spacery, wycieczki. Udział dzieci w koncertach, spektaklach. Ćwiczenia w ogrodzie przedszkolnym.
11:45 - 12:00 Czynności samoobsługowe- przygotowanie do obiadu (toaleta, mycie rąk).
12:00 - 12:30 Obiad.
12:30 - 13:30 Gry dydaktyczne, zajęcia utrwalające zdobyte umiejętności. Zajęcia relaksacyjne, uspokajające (słuchanie cichej muzyki relaksacyjnej, utworów literackich), zabawy swobodne lub spacery.
12:30 - 13:00 Zajęcia muzyczno – ruchowe (piątek).
13:30 - 14:00 Religia (poniedziałek, środa).

13:30 - 13:45

Czynności samoobsługowe - przygotowanie do podwieczorku (toaleta, mycie rąk,).
13:45 - 14:00 Podwieczorek.
14:00 - 16:00 Gry i zabawy dydaktyczne. Słuchanie utworów literackich, nagrań płytowych i magnetofonowych. Rozmowy indywidualne. Zabawy inicjowane przez nauczyciela lub według zainteresowań dzieci. Praca zespołowa lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, stymulująco- kompensacyjnym i wychowawczym. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym.
16:00 - 16:30 Dzieci przebywają w oddziale III.

Główne zadania

Głównym zadaniem w pracy dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczej jest:

  • zapewnienie dzieciom wszechstronnego rozwoju i przygotowanie do codziennego życia,
  • budzenie wrażliwości emocjonalnej, empatii, tolerancji, szacunku i zrozumienia dla drugiego człowieka,
  • uwzględnianie indywidualnych potrzeb dziecka, troska o zapewnienie równych szans, umacnianie wiary we własne siły i możliwości osiągania sukcesu,
  • organizacja zajęć i zabaw zgodnie z ramowym rozkładem dnia z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka,
  • stworzenie dzieciom warunków pobytu zapewniających im: bezpieczeństwo, ochronę przed przemocą, ochronę i poszanowanie ich godności osobistej oraz życzliwe i podmiotowe traktowanie,
  • kształcenie i rozwijanie aktywności dziecka wobec siebie, innych ludzi, otaczającego świata,
  • troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych.

 

Zajęcia z podstawy programowej

W naszej grupie odbywają się także zajęcia finansowane przez Urząd Miasta Kielce. Są to:

  • Język angielski prowadzony jest w formie zabawy, w korelacji  ze wszystkimi obszarami edukacji. Dzieci uczą się  podstawowych zwrotów oraz oswajają z prawidłową wymową i akcentem. Podczas zajęć nauczyciel koncentruje się głównie na nauczaniu dwóch sprawności: słuchania i mówienia, wykorzystując w miarę możliwości, sytuacje z dnia codziennego;
  • Zajęcia muzyczno-ruchowe dają możliwość poznawania różnych instrumentów, nauki piosenek i śpiewu oraz uczestniczenia w zajęciach ruchowych i ćwiczeniach rytmicznych. Są świetną zabawą połączoną z rozwijaniem osobowości i pewności siebie u dzieci.

.

 
Zamierzenia dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńcze
Maj 2019


I. Polska i Polacy

-podawanie nazwy swojej ojczyzny i jej stolicy,
-poznawanie symboli narodowych: flagi, godła, hymnu narodowego,
-wskazywanie Polski na mapie Europy; nazywanie państw – sąsiadów Polski,
-wskazywanie położenia Polski na mapie Europy,
-wskazywanie na mapie i podawanie nazw państw sąsiadujących z Polską,
-wyjaśnia znaczenie zwrotów: jesteśmy Polakami, jesteśmy Europejczykami,
-poznawanie nazw wybranych państw należących do UE,
-uważne słuchanie, pytanie o niezrozumiałe fakty i formułowanie własnych wypowiedzi o ważnych sprawach,
-zwracanie uwagi na fakt, że mowa nie tylko łączy, ale i dzieli (języki innych narodów/kultur),
-uczestniczenie w zabawach opartych na wybranych technikach i metodach aktywizujących, np.: wizualizacja, personifikacja, analogia, drama,
-rozwijanie sprawności manualnej poprzez uczestnictwo w zabawach (np. z zastosowaniem klamerek, spinaczy) oraz poprzez podejmowanie działalności plastycznej,
-odróżnianie druku od pisma,
-wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych,
-wykonywanie prac plastyczno-konstrukcyjnych różnymi technikami.


II. Miejscowość, region
-nazywanie swojej miejscowości, poznawanie jej historii, ważniejszych obiektów i miejsc,
-poznawanie legend związanych ze swoją miejscowością, swoim regionem,
-poznawanie zapisu nazwy swojej miejscowości,
-poznawanie herbu swojej miejscowości (lub projektowanie herbu),
-kultywowanie tradycji związanych ze swoim regionem,
-poznawanie ważniejszych punktów usługowych znajdujących się w pobliżu, określanie    
-pełnionych przez nie funkcji,
-poznawanie, na podstawie swojej miejscowości, sposobów budowania domów dawniej i obecnie oraz wykorzystywanych materiałów budowlanych,
-zwracanie uwagi na architekturę wnętrz oraz architekturę zieleni zwiedzanych obiektów   w swojej miejscowości,
-poznawanie zawodów związanych z wybraną dziedziną życia społecznego, np.: budownictwem, szkolnictwem, służbą zdrowia,
-wyodrębnianie ze słów głosek: w nagłosie, wygłosie, śródgłosie,
-czytanie całościowe wyrazów – nazw obrazków (lub równoważników zdań),
-rozwijanie sprawności manualnej poprzez uczestnictwo w zabawach (np. z zastosowaniem klamerek, spinaczy) oraz poprzez podejmowanie działalności plastycznej,
-wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych,
-wykonywanie prac plastyczno-konstrukcyjnych różnymi technikami.

III. Wiedza o rodzinie
-opisywanie wyglądu rodziców; podawanie ich charakterystycznych cech (wygląd, charakter),
-podawanie informacji na temat pracy zawodowej rodziców,
-opowiadanie o ulubionych zajęciach domowych poszczególnych członków rodziny,
-wyjaśnianie wieloznaczności słowa dom,
-rozwijanie analizy i syntezy wzrokowo- słuchowej,
-rozwijanie umiejętności rozwiązywania zadań w zakresie 7,
-rozwijanie sprawności fizycznej i skoordynowanego działania,
-rozwijanie inwencji twórczej,
-przedstawianie przygotowanego programu artystycznego dla rodziców lub dziadków z okazji ich świąt; wykonywanie upominków; wspólna zabawa z przybyłymi gośćmi,
-aktywne uczestniczenie w organizowaniu świąt rodzinnych (np. Dnia Matki itp.) na terenie przedszkola (dekorowanie sali, przygotowywanie zaproszeń, poczęstunku itp.),
-wyrażanie swoich przeżyć wewnętrznych, uczuć poprzez różne formy ekspresji: słownej, ruchowej, muzycznej, plastycznej,
-wyodrębnianie ze słów głosek: w nagłosie, wygłosie, śródgłosie,
-czytanie całościowe wyrazów – nazw obrazków (lub równoważników zdań),
-rozwijanie sprawności manualnej poprzez uczestnictwo w zabawach (np. z zastosowaniem klamerek, spinaczy) oraz poprzez podejmowanie działalności plastycznej.

IV. Przyroda wiosną.
-zachęcanie do obserwowania przyrody w różnych porach roku, w różnych miejscach i w różnym czasie,
-poznawanie łąki wiosną wszystkimi zmysłami; oglądanie, wąchanie, słuchanie odgłosów z zamkniętymi oczami,
-poznawanie wybranych owadów i ich roli w rozwoju roślin,
-wyjaśnianie znaczenia barwy ochronnej w życiu zwierząt,
-poznawanie wybranych roślin zielnych (np.: rumianek, pokrzywa, koniczyna, mniszek lekarski itp.) i ich znaczenia dla ludzi (ziołolecznictwo, kosmetyki),
-wyjaśnianie znaczenia pszczół i mrówek dla człowieka i przyrody,
-wspólne przeprowadzanie eksperymentów; wyciąganie wniosków,
-poznawanie przyborów, narzędzi potrzebnych do obserwowania i badania otoczenia, np. lupy, lornetki, mikroskopu,
-uczestniczenie w zabawach konstrukcyjno-technicznych, np. składanie przedmiotów z części, budowanie różnych konstrukcji przestrzennych z klocków,
-poprawne stosowanie liczby mnogiej rzeczowników,
-stosowanie przyimków, określanie położenia przedmiotów w przestrzeni,
-poznawanie łąki wiosną wszystkimi zmysłami; oglądanie, wąchanie, słuchanie odgłosów z zamkniętymi oczami,
-poznawanie wybranych owadów i ich roli w rozwoju roślin,
-rozróżnianie zbiorów równolicznych i zbiorów nierównolicznych (rozumienie liczby w aspekcie kardynalnym,
-dostrzeganie symetrii w otoczeniu (np. w budowie ciała człowieka, zwierząt – motyle, ptaki, przedmiotów – parasol itp.),
-tworzenie prac inspirowanych muzyką, literaturą, przyrodą,
-wyrażanie swoich przeżyć wewnętrznych, uczuć poprzez różne formy ekspresji: słownej, ruchowej, muzycznej, plastycznej,
-uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych z wykorzystaniem standardowych metod, metody R. Labana i innych metod twórczych – W. Sherborne, A. i M. Kniessów, C. Orffa.

 


Piosenka do nauki
„Jestem Polakiem” (sł. i muz. J. Kucharczyk)

I. Ja jestem Polką, a ty Polakiem.
Polska jest naszą ojczyzną.
Kraj taki piękny, od Tatr aż po Bałtyk,
nad Wisłą- rzeką błękitną.

Ref: Mieszkamy w pięknym kraju, w Polsce,
a Polska leży w Europie,
więc obok flagi biało-czerwonej
flaga niebieska w gwiazdki złote.
Kraj nasz jest w Unii Europejskiej,
wspólnocie przyjacielskich krajów,
gdzie wszyscy sobie pomagają,
zawsze wzajemnie się wspierają.

II. Zwiedzamy Polskę i inne kraje.
Jak żyje się we wspólnocie?
W zgodzie, jedności- na pewno bezpieczniej,
i lepiej, łatwiej, owocniej.

Ref: Mieszkamy w pięknym kraju……….

 

Wiersz do nauki
„Kim jesteś” - E. Stadtmuller.

Czy wiesz kim jesteś?
-To oczywiste!
Co ci jest bliskie?
- Znaki ojczyste.
Ojczyste barwy
-biało czerwone.
Ojczyste godło
-orzeł w koronie.
Ojczyste w hymnie
mazurka dźwięki,
no i stolica
- miasto syrenki.

I jeszcze Wisła,
co sobie płynie:
raz po wyżynie,
raz po równinie,
i mija miasta
prześliczne takie…
- Już wiesz, kim jesteś?
- Jestem Polakiem.

 

 

Aktualności

 

 OGŁOSZENIE

Zapraszamy na konsultacje indywidualne z wychowawcami grup, które odbędą się w dniu 15.05.2019 r. po zebraniu ogólnym, podsumowującym Ocenę gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej.

mgr Sylwia Przedwojewska
mgr Elżbieta Musiał
mgr Agnieszka Słomka-Polewka
mgr Aneta Bujak-Duma
mgr Ilona Ślęzak

 

 

 

Świętujemy "Dzień Strażaka"

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ ZIEMI - "Zabawy małego badacza"

Spotkanie z pracownikiem Nadleśnictwa

"Dbamy o środowisko"

Spektakl Teatru Eden "Ukryte bogactwo"

Wystawa w centrum Leonarda da Vinci

Słodkie warsztaty

Smacznie i zdrowo witamy WISONĘ

Już wiemy jak powstają książki!!! -udział w warsztatach edukacyjnych w Drukarni Wydawnictwa JEDNOŚĆ

Poznajemy język migowy - Warsztaty edukacyjne pt.: "Bajki migowe"

Mamo... tato... czy mnie poznajesz? - kształtujemy tożsamość osobistą i społeczną

Udział w warsztatach "Świat dźwięku i dotyku"

Rodzice czytają, dzieci słuchają

Wycieczka do Teatru Lalki i Aktora "Kubuś"

Spotkanie z aktorką z Teatru Lalki i Aktora "Kubuś"

Dzień Babci i Dziadka

Bal karnawałowy

Biały dzień

Czyste powietrze wokół nas

Wigilia

Jasełka

Powitanie Zimy - Biały Dzień w Przedszkolu

Koncert kameralny

Jasełka i Warsztaty Świateczne w Niepublicznym Przedszkolu "Słowicza Ferajan" w Kielcach

Wizyta Świętgo Mikołaja

Dzień aktywnej rehabilitacji

Znamy prawa dziecka

Andrzejki

Świętujemy Niepodległość z pensjonariuszami DPS

Pamiętamy...

Jesteśmy Super Starszakami

Dzień Przyjaciół Zwierząt

Bezpieczne Przedszkolaki

Przysmaki z sadu i ogrodu

Dzień Dyni

Na skrzyżowaniu

Sprzątanie Świata

Finansowy Elementarz

Dzień Mamy i Taty

Pomarańczowy Dzień

Wycieczka do Energetycznego Centrum Nauki w Kielcach

Konstytucja 3 Maja

Zabawy badawcze

 "Gwiazda Tenisa"

 "Smacznie, zdrowo, kolorowo"

 Konkurs na najpiękniejszą Marzannę

 Konkurs "Moja rada na odpada"

 Powitanie wiosny i "zielony dzień"

 Promujemy zdrowie

 Bajki migowe, badania słuchu

 Bajki z kliszy

 Konkurs "W krainie poezji"

 

TYDZIEŃ - CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM

WIZYTA STOMATOLOGA

 DZIEŃ ZDROWEJ PRZEKĄSKI

 DZIEŃ BACI I DZIADKA W DPS

BIAŁY DZIEŃ W PRZEDSZKOLU

WIGILIA

GÓRA GROSZA

KONKURS - ŁAŃCUCH CHOINKOWY

WIZYTA ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA

BARBÓRKA

SPOTKANIE Z INSTRUKTORAMI FAR

ANDRZEJKI

ROZWIJAMY SIĘ RUCHOWO

DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ PRAW DZIECKA

ROBIMY KOKTAJL OWOCOWY

WYJŚCIE NA CMENTARZ STARY

WYCIECZKA DO PASIEKI RODZINNEJ "MIODY NAPĘKOWSKIE"

CZEKOLADOWY DZIEŃ

ZDROWO - OWOCOWO

DZIEŃ CHŁOPAKA

 

I PO LESIE CHODZI JESIEŃ

Sprzątanie Świata

Dzień Przedszkolaka

Na skrzyżowaniu

Festyn

Pomarańczowy dzień

Ratownik

Konkurs taneczny

Siejemy nasiona

Tydzień Kultury Języka

Zielony Dzień

Spotkanie z Aktorem Teatru "Kubuś"

Goście z Fundacji "Szansa dla Niewidomych"

Odwiedziny pani Bibliotekarki

Vive Tauron Kielce

Nasza Pani Jadwiga

Walentynki

BIAŁY DZIEŃ W PRZEDSZKOLU

SPOTKANIE ZE STOMATOLOGAMI

Wigilia

 
Andrzejki

 
Prawa dziecka

 

 
SAŁATKA OWOCOWA

 
SPRZĄTANIE ZIEMI

 
ZAJĘCIA W GRUPACHWYCIECZKA DO LASU


WYJŚCIE NA SKRZYŻOWANIE


ZAJĘCIA GIMNASTYCZNE

WIGILIA

Spotkanie z instruktorami FAR

Pasowanie na Starszaka

Wycieczka do Parku Miejskiego im. Stanisława Staszica w Kielcach

"Zdrowo się odżywiamy, bo sałatki przyrządzamy"

DZIEŃ DZIECKA

DZIEŃ MAMY I TATY

ZAJĘCIA TANECZNE
Sfinansowane w ramach projektu współfinansowanego przez UE w ramach EFS


ZAJĘCIA PLASTYCZNE
Sfinansowane w ramach projektu współfinansowanego przez UE w ramach EFS

RELIGIA

ZAJĘCIA MUZYCZNO-RUCHOWE

DZIEŃ AKTYWNEJ REHABILITACJI W PRZEDSZKOLU

POMARAŃCZOWY DZIEŃ

 

Marzec 2019

I. Tydzień kultury języka

- wyrobienie nawyku używania zwrotów i form grzecznościowych

- odkrywanie litery z: małej i wielkiej, drukowanej i pisanej

rozwijanie wrażliwości fonemowej określanie miejsca spółgłoski w słowie

- poszerzenie wiadomości na temat alternatywnych form czytania i postrzegania otoczenia ,np. język Braill’a, język migowy.

- rozpoznawanie i nazywanie małych i wielkich liter; utrwalenie poznanych liter,

- rozszerzenie zakresu liczenia, wykorzystywanie ćwiczenia orientacji przestrzennej w grach i zabawach ruchowych

-  rozwijanie słuchu fonematycznego, ćwiczenia aparatu mowy,

- zapoznanie z sposobem tworzenia książek

- rozwijanie sprawności manualnej poprzez uczestnictwo w zabawach  oraz poprzez podejmowanie działalności plastycznej.

II. Zwierzęta naszych pół i lasów

- poznawanie warunków niezbędnych do rozwoju zwierząt (przestrzeń życiowa, bezpieczeństwo, pokarm)

- poznawanie wybranych owadów i ich roli w rozwoju roślin, wyjaśnianie pojęć: ptaki, ssaki, owady.

- tworzenie uogólnień do podanych nazw przedmiotów, roślin, zwierząt.

- wyodrębnianie ze słów głosek: w nagłosie, wygłosie, śródgłosie

- tworzenie kolekcji, porządkowanie elementów według jednej cechy

- klasyfikowanie tych samych obiektów wielokrotnie, każdorazowo według innych cech.

III. Marcowa pogoda

- poznawanie oznak nadchodzącej wiosny

- uroczyste powitanie wiosny – poznawanie wybranych obrzędów ludowych związanych           z tym dniem

- obserwowanie zmieniających się warunków pogodowych; poznawanie składników pogody: temperatura, wiatr, opady, ciśnienie; poznawanie przyrządów służących do pomiaru składników pogody (np. wiatromierz itp.)

- nazywanie pokarmów koniecznych do utrzymania zdrowia.

- czytanie całościowe wyrazów – nazw obrazków

- dostrzeganie rytmicznej organizacji czasu w stałych następstwach dni i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy

IV Wiosenne przebudzenia

- obserwowanie zmian zachodzących przed zbliżającą się wiosną (przedwiośnie) – coraz dłuższe dni, coraz wyższa temperatura, topnienie śniegu, lodu, pojawiające się pierwsze kwiaty (przebiśniegi, krokusy), powracające pierwsze ptaki (skowronki, czajki, szpaki), kwitnienie wierzby i leszczyny; pojawianie się paków na drzewach i krzewach

- poznawanie czynników potrzebnych do rozwoju roślin (światło, temperatura, wilgotność)

- poznawanie etapów rozwojowych np. żaby, motyla.

- poznawanie właściwości fizycznych: lodu, śniegu, wody, powietrza, piasku, gliny, węgla kamiennego i soli kamiennej

- wspólne przeprowadzanie eksperymentów; wyciąganie wniosków

- poznawanie przyborów, narzędzi potrzebnych do obserwowania i badania otoczenia, np. lupy, lornetki, mikroskopu

- wypowiadanie się na temat wysłuchanych utworów literackich

- dodawanie i odejmowanie w zakresie 10, z wykorzystaniem palców lub innych zbiorów zastępczych

Piosenka do nauki

„Zartowniś marzec” ( sł i muz. Krystyna Gowik)

I

            Idzie marzec przez pola i łąki podmokłe,

a ubranie ma na deszczu prawie całkiem mokre.

Gwiżdże sobie wesolutko, skacze tak radośnie

Tu napsoci, tam napsoci swojej cioci, wiośnie

Ref.

            W marcu , w marcu jest jak w garncu,

taki pogodowy sos.

Kto nie wierzy, ten dostanie prztyczka w nos.

Kap, kap ,kap, to deszcz.

Ciap, ciap, ciap, to śnieg

Puk, puk, puk,  to grad

Uuuu- to wiatr!

II

            Wiosna wzięła się pod boki, dzieci jest jej szkoda.

-Oj, ty marcu, łobuziaku, co to za pogoda!

Dzieci chcą iść do ogrodu, chcą iść na spacerek.

Przydałby się promyk słońca i ciepły wiaterek

Ref.: W marcu, w marcu….

III

Marzec skoczył: hop, pod chmury, i mówi do cioci:

- Ciociu wiosno, zaraz słońce cały świat ozłoci.

Ale to jest przecież nudne, gdy tak słońce świeci.

Deszczu, śniegu, gradu troszkę rzucę więc na dzieci!

Ref.: W marcu, w marcu…

Wiersz do nauki

„Wiosenna pobudka” A. Widzowskiej

Wiosna obudziła misia

Motyl mu na nosie przysiadł

- wstań niedźwiadku! Podaj łapkę.

Zdejmij futro, szal i czapkę !

-Aaaaa!-miś ziewnął wyszedł z jamy.

- Cześć motylku nakrapiany.

Obudziłeś już borsuka?

Bo już wiosna do drzwi puka!

Borsuk wąchał kwiat sasanki

i z krokusów zrobił wianki.

- Zaraz włożę je na głowę

pięknej pani borsukowej!

Obudziły się świstaki,

przyleciały śliczne ptaki:

Boćki, gęsi i kukułki,

-Fruń skowronku, po jaskółki!

Kwitną basie i pierwiosnki:

- Chcemy słonka, chcemy wiosny!

Wtem zaspany jeż nadchodzi.

-Gdzie jest….. zima? O co chodzi……..?

Copyright © 2013. Przedszkole Samorządowe Nr 8 w Kielcach Rights Reserved.